วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนิสิตของวิทยาลัยในหัวข้อ “Sustainability” โดยคุณวสันต์ ติรางกูร Climate Action Evangenlist

วันที่ 22 พฤศจิกายน : วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนิสิตของวิทยาลัยในหัวข้อ “Sustainability” โดยคุณวสันต์ ติรางกูร Climate Action Evangenlist

#SGtech#Sustainability#KM