เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2566” จำนวน 4 ทุน สำหรับสาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี/สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

   เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2566” จำนวน 4 ทุน สำหรับสาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี/สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนและค่าครองชีพตลอดหลักสูตร
  • ปริญญาเอก 2 ทุน
  • ปริญญาโท 2 ทุน
   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  • สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดก็ได้ และมีประสบการณ์ด้านสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หรือ การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล หรือให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   วันรับสมัคร

  • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (เริ่มเรียน เทอม1/2567) ช่องทางการรับสมัคร ผู้สมัครขอรับทุนสามารถส่งอีเมลมายัง sgtech@nu.ac.th
 
   Apply now !!!
   Scholarship Academic Year 2023/2024: 4 slots available will be awarded to non-traditional students enrolled at SGtech in field of studies: Smart Grid Technology / Smart City Management and Digital Innovation
  • 2 Ph.D. slots
  • 2 M.S. slots
  The grantee will receive free tuition and living cost.
  • Applicants who have a degree in any field with experience in the field of smart grid technology/ smart city management and digital innovation or occasionally grant the discretion of the Program Committee.
  • The application deadlines is on May 13, 2024.
  • Applicants should send an email to sgtech@nu.ac.th