วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ร่างแผนที่นำทางในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานของประเทศไทย และการออกแบบข้อกำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานที่สามารถรองรับการสั่งการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ”

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.มาลินี แก้วปัญหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และ ดร.พรทิพย์ เม่นสิน อาจารย์ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ร่างแผนที่นำทางในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานของประเทศไทย และการออกแบบข้อกำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานที่สามารถรองรับการสั่งการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ” ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ โรงแรมอมารี ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครฯ