รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ตำแหน่ง Editor-in-chief ในนามวารสาร The Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology (RAST) พร้อมด้วย รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ ตำแหน่ง Editor เข้าร่วมการโครงการ “The 2nd System Development and Quality Improvement of Thai Journals Indexed in Scopus, Phase 2”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ตำแหน่ง Editor-in-chief ในนามวารสาร The Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology (RAST) พร้อมด้วย รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ ตำแหน่ง Editor เข้าร่วมการโครงการ “The 2nd System Development and Quality Improvement of Thai Journals Indexed in Scopus, Phase 2”
ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท โดยการประชุมครั้งนี้มีบรรณาธิการและคณะทำงานวารสารในโครงการฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 250 ท่าน (93 วารสาร)