วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate: TGC EMC)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 : วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate: TGC EMC) ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 200 ท่าน ทั้งตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน และจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรของโครงการ ทั้งภาครัฐและทีมผู้เชี่ยวชาญ
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWK) ภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนองค์กรและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในประเทศไทยในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงในภาคพลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรม และชีวมวล ที่สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 ของรัฐบาลไทย นอกจากนี้ โครงการจะให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate finance) โดยกองทุน ThaiCI (Thai Climate Initiative Fund) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TGC EMC จะให้เงินทุนแก่โครงการในท้องถิ่นจำนวนหนึ่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ