รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานความหน้าฉบับที่ 1 “โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานแบบกระจายตัว (DERs) บนระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ด้วยเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) เพื่อบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

วันที่ 29 กันยายน 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานความหน้าฉบับที่ 1 “โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานแบบกระจายตัว (DERs) บนระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ด้วยเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) เพื่อบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร