นางสาวนิชาภา อ่ำเพียร นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนการนำเสนอในงาน 2nd City Windows Series หัวข้อเรื่อง “Transforming City, Planning, Structuring, and Financing Projects” ณ Banyumas ,Purwokerto ,Indonesia

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา นางสาวนิชาภา อ่ำเพียร นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนการนำเสนอในงาน 2nd City Windows Series หัวข้อเรื่อง “Transforming City, Planning, Structuring, and Financing Projects” ณ Banyumas ,Purwokerto ,Indonesia
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices ของตัวแทนเมืองจากแต่ละประเทศ เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปที่เข้มแข็งขึ้น โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Smart Green ASEAN Cities” programme ดำเนินการโดย UN Capital Development Fund (UNCDF) เพื่อก่อให้เกิดโครงการที่ชัดเจนทำได้จริง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้การเข้าถึงแหล่งการเงิน และทุนวิจัยต่างๆ
เครดิตรูปภาพ : The Smart Green ASEAN Cities programme (SGAC)