SGtech ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก”

วันที่ 26 กันยายน 2566 :  SGtech ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย ระเบียบวิธีทางสถิติ และการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับของข้อมูล