วันที่ 22 กันยายน 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ/วิทยาลัย) ตามเกณฑ์ EdPEX ประจำปีการศึกษา 2565

      วัวันที่ 22 กันยายน 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ/วิทยาลัย) ตามเกณฑ์ EdPEX ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors)
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ – ประธานกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม – กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล – กรรมการ