วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการการศึกษาและจัดทำ Feasibility Study (FS) “PEA Energy Storage Roadmap: Grid Scale” ให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการการศึกษาและจัดทำ Feasibility Study (FS) “PEA Energy Storage Roadmap: Grid Scale” ให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

คุณพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา

รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาฯ มอบของที่ระลึกแก่ คุณพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

นายนพคุณ มีสุข หัวหน้าแผนกพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจุลภาค กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุริวงษ์ นำเสนอผลการดำเนินงาน หัวข้อ “บทนำและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในระดับ Grid Scale”

ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด นำเสนอผลการศึกษา หัวข้อ “ผลการศึกษาศักยภาพสถานีไฟฟ้าและแผนงาน (Roadmap) การนำแบตเตอรี่มาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ.”

คุณคามิน ศรีเดช นำเสนอ หัวข้อ “การพัฒนาเครื่องมือ (Programs) สำหรับศึกษาศักยภาพสถานีไฟฟ้าเพื่อการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน” และ “ผลการศึกษาศักยภาพสถานีไฟฟ้าและผลการสำรวจทั้ง 5 พื้นที่ตามวัตถุประสงค์”