วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (IQA) ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565

      วันที่ 11 ก.ย. 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (IQA) ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบไปด้วย
  1. รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น – ประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล – กรรมการ
  3. ดร.สุพัฒน์ พลซา – กรรมการ
      พร้อมด้วย รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ นําเสนอผลการดําเนินงานประเมินตนเอง ร่วมด้วย ผศ.ดร.สหัถยา ทองสาร และ ผศ.ดร.มาลินี แก้วปัญหา (อาจารย์ประจำหลักสูตร) ตัวแทนคณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตร่วมให้การสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม NDIR 21 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี