วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (IQA) ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7-8 ก.ย. 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (IQA) ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบไปด้วย
  1. รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น – ประธานกรรมการ
  2. รศ.ดร.ปฐมศก วิไลพล – กรรมการ
  3. ผศ.ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ – กรรมการ
พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ นําเสนอผลการดําเนินงานประเมินตนเอง ร่วมด้วย ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน (อาจารย์ประจำหลักสูตร) ตัวแทนคณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตร่วมให้การสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม NDIR 21 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี