วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (IQA) ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 ก.ย. 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (IQA) ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบไปด้วย
1. ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร – ประธานกรรมการ
2. ดร.นพวรรณ โม้ทอง – กรรมการ
3. ผศ.ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์ – กรรมการ
พร้อมด้วย รศ.ดร.ศักดา สมกุล ประธานหลักสูตรพลังงานทดแทน นําเสนอผลการดําเนินงานประเมินตนเอง ร่วมด้วย รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ และ ดร.สุขฤดี สุขใจ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) ตัวแทนคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้ใช้บัณฑิตร่วมให้การสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม NDIR11 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี