รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ Editor Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology (RAST) และคุณชุติมา ดรณ์ชญานิน นักวิชาการศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากร และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง”การพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS และระบบ ThaiJo) ให้กับบุคลากรในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ Editor Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology (RAST) และคุณชุติมา ดรณ์ชญานิน นักวิชาการศึกษา
ได้ร่วมเป็นวิทยากร และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง”การพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS และระบบ ThaiJo) ให้กับบุคลากรในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม TA 107 บัณฑิตวิทยาลัย
Cr. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร