คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลและส่งเสริมให้นิสิตเกิดกระบวนการคิดในการต่อยอดสู่การทำวิทยานิพนธ์/นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลและส่งเสริมให้นิสิตเกิดกระบวนการคิดในการต่อยอดสู่การทำวิทยานิพนธ์/นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
– บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด: Smart City Solution
– หัวเว่ย ประเทศไทย: นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 5G และ AI
– ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค): Generative AI, AI for Thai