ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยกองวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566
Cr. DRI Naresuan University