รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต2 (พิษณุโลก) ให้บรรยายพิเศษเรื่อง “ตลาดคาร์บอน”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต2 (พิษณุโลก) ให้บรรยายพิเศษเรื่อง “ตลาดคาร์บอน” ในงานสัมมนาการกำกับติดตามการประกอบกิจการพลังงานและตลาดคาร์บอน โดยมีผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษภาค 3 และ 4 เข้าร่วมสัมมนา
ภายในงานสัมมนานี้ ทาง กกพ. ยังได้เผยแพร่แนวทางการกำกับ ติดตามและตรวจสอบโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การกำกับติดตามประสิทธิภาพพลังงานและการปล่อย CO2 ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก” ของ ดร.จักรกฤษณ์ อุปกูล ศิษย์เก่าปริญญาเอกของวิทยาลัยฯ (61030617) อีกด้วย