ประชาสัมพันธ์สภาอาจารย์ การดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ที่ https://onuc.nu.ac.th/qr?tg=78 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ที่ https://onuc.nu.ac.th/qr?tg=79