รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนวคิด การออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (ฺBESS) กับพลังงานทดแทนสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศ”

ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนวคิด การออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (ฺBESS) กับพลังงานทดแทนสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศ” ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ภายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน : นโยบาย การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา การปฏิบัติ และการควบคุม” จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) [IEEE Power & Energy Society (Thailand)]
#weareSGtech