ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน
Congratulation on Graduation, the Commencement Ceremony of Naresuan University for Academic Year 2021
#weareSGtech