ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งชาวไทยและต่างชาติ สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งชาวไทยและต่างชาติ สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
สำหรับนิสิตศักยภาพสูง ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566 แบ่งเป็น
 
     *ทุนสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 (คณะ / วิทยาลัยละ 2 ทุน)
     *ทุนสำหรับนิสิตที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก (คณะ / วิทยาลัยละ 1 ทุน)
 
ระยะเวลาการรับสมัครขอรับทุน ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่คณะ/วิทยาลัย ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566
Download ใบสมัครได้ที่ https://www.nuscholarship.nu.ac.th/page-table2/
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 55968846
Cr: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร