นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ต่อฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้สนับสนุนทุนการวิจัย

        17 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สมกุล หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “อินเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ทำงานแบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและทำงานแบบสร้างโครงข่ายไฟฟ้า” ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ต่อฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้สนับสนุนทุนการวิจัย