ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน Emerging Energy และ Renewable Energy Innovation ภายใต้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน Emerging Energy และ Renewable Energy Innovation ภายใต้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย โดย ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร.พรทิพย์ เม่นสิน ในหัวข้อ
  • ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก Microgrid system และ Energy management system EMS/DERS/VPP Net zero energy
  • Energy trading platform และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่