สาขาวิชา Smart City Management and Digital Innovation

เปิดรับสมัครเรียนแล้ว ตั้งแต่วันนี้

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานประกอบการสมัคร

More detail

แผนการเรียนปริญญาโท

More detail

แผนการเรียนปริญญาเอก

More detail

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาโท

More detail

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาเอก

More detail

scan qrcode เพื่อสมัครเรียน

More detail