บริการบุคลากร

 แบบฟอร์ม download

1. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร) Download

2. แบบฟอร์มใบยืมเงิน Download

3. แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง Download

4. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Download

5. แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ Download