ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศักดา สมกุล ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมและได้จัดทำรูปเล่มเพื่อทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศักดา สมกุล ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรม และได้จัดทำรูปเล่มเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งถึอเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 และที่เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี โดยหัวข้อผลงานวิจัยคือ ” การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 KW สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชนที่ใช้อุปกรณ์ IGBTS และ SIC MOSFETS “