วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) จัดงานสัมมนา”Electricity Sector Transformation : Virtual Power Plants” ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี  (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) จัดงานสัมมนา”Electricity Sector Transformation : Virtual Power Plants” ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาสถานะและนโยบายด้านสมาร์ตกริดที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือนสำหรับประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน Ms. Yoshiko Yurugi ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย จาก องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภายในงานมีการรายงานผลการวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุริวงษ์ หัวหน้าโครงการ การบรรยายในประเด็น “Regulatory framework and policy play a significant role in promoting electricity investment.”จาก Mr. Yu NAGATOMI นักวิจัยอาวุโส สถาบันเศรษฐศาสตร์พลังงานญี่ปุ่น (IEEJ) คุณจีรวรรณ โรจน์เจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและจัดหาพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อีกทั้งยังมีการเสวนา ในหัวข้อ “Utilities play A Game Changer”(Building Change : Opportunities in disruption and resilience of the electricity system) โดย คุณสาธิต ครองสัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคุณพิศณุ ตันติถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง การเสวนาหัวข้อ “Commercial Linkage to create the Business Opportunity for the electricity sector “ โดยตัวแทนจากภาคเอกชน ได้แก่ ดร.พงษ์สกร ดำเนิน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) คุณอรทัย สุวรรณวิไลกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณมงคล ตั้งศิริวิช รองประธานฝ่ายธุรกิจพลังงาน บริษัท ชไนเดอร์อิเล็คทริค ในงานสัมมนายังมีการนำเสนอ Microgrid Solutions ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง SGtech และ Gunkul Spectrum ด้วย

การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าจากรูปแบบเดิมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ พึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลเป็นหลัก ไปสู่ระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transformation) ควบคู่ไปกับความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant; VPP) จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทในการรวบรวมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว ผ่านเทคโนโลยีและระบบสื่อสารขั้นสูง  เพื่อช่วยให้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสามารถบูรณาการแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวต่าง ๆ รวมถึงแหล่งพลังงานทดแทนในปริมาณมาก ร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนการลดปริมาณคาร์บอน (Decarbonization) โดยในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือนแล้วในหลายประเทศทั่วโลก

 

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มากกว่า 120 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมกว่า 80 คนในห้องสัมมนา และกว่า 300 คน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้ง Zoom และ Facebook Live ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น