ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวง เข้าตรวจห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านพลังงาน (SEPCON) ณ SGtech

ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวง เข้าตรวจห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านพลังงาน (SEPCON) ณ SGtech

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวง เข้าตรวจห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านพลังงาน (SEPCON) ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร