ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Flip Classroom ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี    นำโดย ดร.สหัถยา ทองสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต นำทีมบุคลากร เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google Classroom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างและจัดระเบียบงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตามงานของผู้เรียนได้ โดยแสดงความคิดเห็น ติดต่อสื่อสารกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นได้แบบ Real Time โดยจัดขึ้น ณ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิทยากรบรรยาย  ธงชัย วิไลวิทย์

ข่าว Cr : ขวัญญานันท์  มากเหลือธัญวุฒิ
ถ่ายภาพ Cr : CITCOMS