ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรกฤษ เติมฤทธิกุล และ ดร.อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2566

     ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรกฤษ เติมฤทธิกุล และ ดร.อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2566 🎉 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มอบรางวัล
     ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19”  วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก