บริการทดสอบอุปกรณ์ด้านพลังงาน

บริการทดสอบอุปกรณ์ด้านพลังงาน

Grid-Connected PV Inverter
Stand-alone Inverter
Battery for PV Systems
MPPT PV Charger up to 10 kW

ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบอุปกรณ์ด้านพลังงาน