สาขาวิชา Smart Grid Technology

เปิดรับสมัครเรียนแล้ว ตั้งแต่วันนี้

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสมาร์ตกริดเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานประกอบการสมัคร

More detail

แผนการเรียนปริญญาโท

More detail

แผนการเรียนปริญญาเอก

More detail

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาโท

More detail

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาเอก

More detail

scan qrcode เพื่อสมัครเรียน

More detail