การอุทธรณ์ ข้อร้องเรียน

นโยบาย

 1. หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ต้องจัดทำเอกสารขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ ประเมิน และตัดสินเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ โดยต้องมีคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ ไว้พร้อมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเมื่อได้รับการร้องขอ

 2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ต้องตอบสนองต่อข้อร้องเรียน และยืนยันว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการจัดการ หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก จะรับผิดชอบต่อการตัดสินในทุกเรื่องของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

 3. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ ต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนการรับ การตรวจสอบ การสอบสวนข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ การตัดสินดำเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/อุทธรณ์  การติดตาม การบันทึกข้อร้องเรียน รวมถึงการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/อุทธรณ์นั้น และการทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม

 4. เมื่อหน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ได้รับข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ จะดำเนินการรวบรวม และทวนสอบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อร้องเรียน/อุทธรณ์

 5. ถ้าเป็นไปได้ หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก จะตอบรับข้อร้องเรียน/อุทธรณ์  และแจ้งความคืบหน้าของผลของการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ ให้ผู้ร้องเรียน/อุทธรณ์ทราบ ซึ่งต้องดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ถูกร้องเรียน/อุทธรณ์ และถ้าเป็นไปได้ เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/อุทธรณ์สิ้นสุด หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก จะแจ้งผู้ร้องเรียน/อุทธรณ์ อย่างเป็นทางการ

นิยาม

การร้องเรียน   เป็นการแจ้งความไม่พึงพอใจของบุคคลใดๆหรือของลูกค้าต่อหน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เกี่ยวกับกิจกรรมการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ก่อนการให้ความเห็นต่อถ้อยแถลงการณ์รับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก โดยคาดหวังให้มี การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนนั้นๆ

การอุทธรณ์   หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับการตัดสินในการรับรองการตรวจสอบความใช้ได้และ/หรือการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจก หรือมีปัญหาในมติ หรือมาตรการนั้นๆ ซึ่งผู้อุทธรณ์อาจจะร้องขอให้ดำเนินการพิจารณาใหม่

คณะกรรมการ    หมายถึง คณะกรรมการความเป็นกลาง ที่แต่งตั้งโดยอธิการบดี โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาคำอุทธรณ์ และ เสนอแนะการดำเนินการต่อหน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ขั้นตอน

 1. วิทยาลัยฯ รับแจ้งข้อร้องเรียน/ อุทธรณ์ ทั้งทางโทรศัพท์  โทรสาร  ไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็คโทรนิกส์ จัดส่งข้อมูลมาที่ e-mail: tvernu@nu.ac.th  หรือ sgtech@nu.ac.th

 2. วิทยาลัยฯ รับทราบข้อร้องเรียน/ อุทธรณ์ ที่เกิดขึ้น  และทำการตรวจสอบข้อร้องเรียน/ อุทธรณ์

  • หากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของหน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ร้องเรียน ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

  • หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของหน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ผลการทวนสอบ หรือความไม่ถูกต้องของการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก  วิทยาลัยฯดำเนินการแจ้งผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมอบหมายผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ถูกร้องเรียนแจ้งยืนยันการรับข้อร้องเรียนไปยังลูกค้า ภายใน 15 วัน

 3. วิทยาลัยฯ ตรวจสอบข้อร้องเรียน / อุทธรณ์

  • ทำการรวบรวม และทวนสอบข้อเท็จจริงที่จำเป็นทั้งหมด

  • หากไม่พบความบกพร่อง ให้พิจารณาข้อความที่จะตอบผู้ร้องเรียน/ อุทธรณ์ และลงในช่องหมายเหตุ เสนอผู้จัดการคุณภาพ พิจารณา

  • หากพบความบกพร่อง วิทยาลัยฯ จะดำเนินการตามวิธีดำเนินงาน เรื่องงานที่ไม่เป็นไปตามกำหนด

  • แจ้งผู้จัดการคุณภาพ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนทราบเมื่อพบว่างานที่ไม่เป็นไปตามกำหนดส่งผลกระทบต่อผลการทวนสอบ หรือใบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ส่งให้ผู้ร้องเรียนแล้ว ภายใน 30 วัน

  • หากพบความบกพร่อง และเป็นข้ออุทธรณ์ ส่งให้ผู้จัดการคุณภาพ

 4. ผู้จัดการคุณภาพ

  • กรณีไม่พบข้อบกพร่อง ให้พิจารณาข้อความที่จะแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ และดำเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนพร้อมทั้งลงนามปิดข้อร้องเรียนภายใน 30 วัน

  • กรณีพบข้อบกพร่อง ให้กำกับ ดูแลให้ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม จนแล้วเสร็จ พร้อมลงนามปิดข้อร้องเรียน และแจ้งกลับผู้ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ ภายใน 30 วัน

  • มอบหมายผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ถูกร้องเรียน แจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการ แก่ผู้ร้องเรียนเป็นระยะ จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

  • การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์เข้าคณะกรรมการความเป็นกลางตามวิธีดำเนินงาน และหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ปฏิบัติการแก้ไข

  • ผู้จัดการคุณภาพแจ้งผลของการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ให้ผู้ที่อุทธรณ์ทราบทาง email หลังจากที่มีผลการพิจารณาจากคณะกรรมการความเป็นกลาง

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รับแจ้งข้อร้องเรียน/ อุทธรณ์ ทั้งทางโทรศัพท์  โทรสาร  ไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็คโทรนิกส์

จัดส่งข้อมูลมาที่ e-mail: tvernu@nu.ac.th  หรือ sgtech@nu.ac.th