ผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ

ผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ ที่เป็นผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังนี้

http://ghgreduction.tgo.or.th/tver-external-evaluator/vvb-list/item/609-2018-02-01-14-44-16.html