วิธีการทำข้อตกลง สัญญา

 

วิธีการทำข้อตกลง สัญญา

  1. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทำข้อตกลงการขอรับการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกและเอกสารข้อเสนอด้านราคาตามแบบฟอร์มที่หน่วยรับรองกำหนด

  2. ผู้จัดการคุณภาพตรวจสอบข้อตกลงการขอรับการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกและเอกสารข้อเสนอด้านราคา นำเสนอหัวหน้าหน่วยรับรองฯ เพื่อลงนาม

  3. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งข้อตกลงการรับคำขอรับการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกและเอกสารข้อเสนอด้านราคาให้กับผู้ยื่นคำขอพิจารณา

  4. เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อตรวจสอบผู้มีอำนาจในการลงนามและข้อกำหนดอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ

  5. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทำสัญญาการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบตามรูปแบบที่หน่วยรับรองกำหนด

  6. เจ้าหน้าที่ธุรการเสนอต่อผู้จัดการคุณภาพตรวจความถูกต้องของสัญญา

  7. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งให้กับผู้ยื่นคำขอพิจารณาสัญญาจ้างและลงนามในสัญญา

  8. เจ้าหน้าที่ธุรการนำสัญญาที่ผู้ยื่นคำขอพิจารณาและลงนามแล้ว นำเสนอต่อผู้หัวหน้าหน่วยรับรองเพื่อลงนาม