วิธีการทบทวนคำขอบริการ / การพิจารณาคำขอ

 

วิธีการทบทวนคำขอบริการ / การพิจารณาคำขอ

 1. ลูกค้ายื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก กำหนด และเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

 2. เจ้าหน้าที่ธุรการรับคำขอจากลูกค้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในเอกสารการยื่นคำขอรับการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ

 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ นำเสนอผู้จัดการคุณภาพสำหรับการพิจารณาคำขอของผู้ยื่นคำขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

  2. วัตถุประสงค์ของการร้องขอ

  3. ความเสี่ยงระดับองค์กรและผลประโยชน์ทับซ้อน

  4. ความสามารถของหน่วยรับรอง ผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบภายใต้หน่วยรับรอง

  5. ระยะเวลาที่ต้องการใช้ผลการรับรอง

 4. ผู้จัดการคุณภาพ ดำเนินการพิจารณาคำขอ สรุปผลการพิจารณา และหากสามารถรับงานได้ ให้ดำเนินการเสนอราคาในการดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้และ/หรือทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจก