นโยบายการทบทวนคำขอ ข้อเสนอ ข้อสัญญา

นโยบายการทบทวนคำขอ ข้อเสนอ ข้อสัญญา

 1. หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ต้องมีขั้นตอนดำเนินงานสำหรับ การทบทวนคำขอ ข้อเสนอ และข้อสัญญา โดยขั้นตอนดำเนินงานนั้นต้องทำให้มั่นใจได้ว่า

 •       ความต้องการของลูกค้าได้ถูกระบุไว้อย่างครบถ้วน เป็นที่เข้าใจตรงกัน และได้รับการบันทึกไว้

 •       หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก มีความสามารถ และทรัพยากรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

 •       ต้องเลือกใช้วิธีการ หรือขั้นตอนที่เหมาะสม ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

 1. หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ต้องแจ้งลูกค้า เมื่อวิธีที่ลูกค้าร้องขอไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นปัจจุบัน

 2. หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก มีนโยบายดำเนินการตามข้อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 3. ความแตกต่างใดๆระหว่างคำขอ กับข้อเสนอ และข้อสัญญา ต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายก่อนเริ่มงาน

 4. การเบี่ยงเบนใดๆที่ร้องขอโดยลูกค้าจะต้องไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ ความเป็นกลาง และความใช้ได้ของผลการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ

 5. ลูกค้าต้องได้รับแจ้งถึงการเบี่ยงเบนใดๆจากข้อสัญญา

 6. ถ้ามีการแก้ไขข้อสัญญาหลังจากที่เริ่มงานแล้ว หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ต้องทำการทบทวนข้อสัญญาซ้ำ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

 7. หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ต้องให้ความร่วมมือกับลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า ในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และชี้แจงให้ชัดเจน หรือการอนุญาตให้หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเข้าพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบของลูกค้า

 8. หน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ต้องทำการบันทึกการทบทวน และการแก้ไขสาระสำคัญของการปรึกษาหารือกับลูกค้า

     * * ถ้อยแถลงในการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกใช้สำหรับการขึ้นทะเบียนของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)