T-VER

         โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ซึ่งภายใต้โครงการ T-VER นี้เรียกว่า “TVERs” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้

         ทั้งนี้ อบก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ ระเบียบวิธีการในการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการลด/ ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติม (http://ghgreduction.tgo.or.th/about-tver/t-ver.html)

 

การทบทวนคำขอ ข้อเสนอ ข้อสัญญา

Contact Us

ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์
VVB

Assist. Prof. Dr. Prapita  Thanarak
Prapitat@nu.ac.th

นายวิกานต์ วันสูงเนิน
VVB

Wikarn  Wansungnern
Wikarnw@nu.ac.th

นายสาธิต บรรทึก
VVB

Sathit  Banthuek
Sathitb@nu.ac.th

นายศรัณย์ อ่อนสมบูรณ์
VVB

Sarun Onsomboon
Saruno@nu.ac.th

นางสาวจันจิรา คุ้มปากพิง
นักวิชาการเงินและบัญชี

Janjira Khumpakphing
janjirakh@nu.ac.th

นางสาวอันธิกา เพชรี
เจ้าหน้าที่วิจัย

Antika Phetcharee
Antikaph@nu.ac.th

Contact US :

https://forms.gle/kC2ghmL3jmEwPoqM7