ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ( งานบุคคล ) Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน
แบบฟอร์ม ก.พ.อ 03
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอตำแหน่งวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
มติแนวทางการขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2533

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ( งานบุคคล ) Download
ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากร
ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานโดยเครื่องสแกนใบหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร ( งานบริการวิชาการ ) Download
ประกาศหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการฯ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ประกาศหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการฯ ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4
แบบยืนยันความพร้อมในการให้บริการทางวิชาการและงานที่ปรึกษา
กระบวนการนำส่งเงินและเบิกเงิน โครงการบริการวิชาการเชิงพานิชย์
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ( งานบริการวิชาการ) Download
ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการ ฉบับใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร ( งานวิจัย ) Download
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนวิจัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ตัวอย่างเอกสารแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ตัวอย่าง ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิจัย
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 598

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ( งานวิจัย ) Download
ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ประกาศการให้บริการทางวิชาการ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี Download
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการทดสอบอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตรกิดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสม้ครใจตามมาตรฐานของประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะทำงานให้บริการวิชาการทดสอบอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทน