ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม สัมมนา มีทั้งห้องประชุมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

Click Here

ระบบลางานออนไลน์

ระบบลางานแบบออนไลน์ บุคลากรสามารถลากิจส่วนตัว ลาป่วย หรือลาพักผ่อน ผ่านระบบ

Click Here

ระบบนัดหมายประชุม

ระบบใบนัดหมายประชุม บุคลากรสามารถนัดประชุม โดยระบุวันเวลา และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ

Click Here

ระบบสำรองข้อมูลออนไลน์

ระบบสำรองข้อมูลออนไลน์ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

Click Here