บุคลากรสายสนับสนุน

 บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวขวัญญานันท์ มากเหลือธัญวุฒิ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

Kawnyanan Makluatanyawut
sangdeanm@nu.ac.th

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Pennapa  Boonruang
Pennapab@nu.ac.th

นางสาวิตรี เดชอัครา
นักวิชาการเงินและบัญชี

Sawitree Detakra
sawitreea@nu.ac.th

นางสาวอิชยา นาคโต
นักวิชาการศึกษา

Itchaya  Nakto
Itchayan@nu.ac.thนายศรัณย์ อ่อนสมบูรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Sarun Onsomboon
Saruno@nu.ac.th

ดร.บงกช ประสิทธ์
นักวิจัย

Dr. Bongkot  Prasit
Bonggotp@nu.ac.th


นายสาธิต บรรทึก
เจ้าหน้าที่วิจัย

Sathit  Banthuek
Sathitb@nu.ac.th

นายวิกานต์ วันสูงเนิน
เจ้าหน้าที่วิจัย

Wikarn  Wansungnern
Wikarnw@nu.ac.th

นางชุติมา ดรณ์ชญานิน
นักวิชาการศึกษา

Chutima Donchayanin
Chutimado@nu.ac.th

นางสาวจันจิรา คุ้มปากพิง
นักวิชาการเงินและบัญชี

Janjira Khumpakphing
janjirakh@nu.ac.th

นางสาวอันธิกา เพชรี
เจ้าหน้าที่วิจัย

Antika Phetcharee
Antikaph@nu.ac.th


นางสาวชมัยพร ฟูพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Chamaiporn Foopong
Chamaipornf@nu.ac.th

นายธีระพล ปานโพธิ์
ช่างเทคนิค

Teerapon Panpho
Teeraponp@nu.ac.th


นายสุรนาท แซ่ย่าง
เจ้าหน้าที่วิจัย

Suranat Saeyang
suranats@nu.ac.th

นางสาวชนนิกานต์ ยี่สุ่นแป้น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Chonnekan Yeesoonpan
chonnekany@nu.ac.th