บุคลากร

 บุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

Assoc. Prof. Dr.Wattanapong Rakwichian
Wattanapongr@nu.ac.th

more detail   

ดร.สหัถยา ทองสาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Dr.Sahataya  Thongsan
Sahatayal@nu.ac.th

more detail   

 

ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

Assist. Prof. Dr. Prapita  Thanarak
Prapitat@nu.ac.th

more detail   

รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

Assoc. Prof. Dr. Tawat Suriwong
Tawats@nu.ac.th


more detail   

ดร.ยอดธง เม่นสิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Dr.Yodthong  Mensin
Yodthongm@nu.ac.th

more detail   

รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเซียแปซิฟิก

Assoc. Prof. Dr.-Ing.Nipon  Ketjoy
Niponk@nu.ac.th

more detail   

ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางาน NU Smart City

Assist.Prof.Dr.Pisit  Maneechot
Pisitm@nu.ac.th

more detail   

ผศ.ดร.มาลินี แก้วปัญหา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานด้านเทคโนโลยี Smart Grid และ MOOC

Assist.Prof.Dr.Malinee Kaewpanha
Malineek@nu.ac.th

more detail   

ดร.สุขฤดี สุขใจ
อาจารย์

Dr.Sukruedee Sukchai
Sukruedeen@nu.ac.th

more detail   

รศ.ดร.ศักดา สมกุล
อาจารย์

Assoc. Prof.  Dr. Sakda Somkun
Sakdaso@nu.ac.th

more detail   

ดร.พรทิพย์ เม่นสิน
อาจารย์

Dr.Pornthip Mensin
Pornthipw@nu.ac.th

more detail   

ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

Dr.Wisut  Chamsa-ard
Wisutc@nu.ac.th

more detail   

 

ดร.พัชรินทร์ เยาวรัตน์
อาจารย์

Dr.Phatcharin  Yaowarat
Phatchariny@nu.ac.th

more detail   

ดร.จักรกฤษ เติมฤทธิกุล
อาจารย์

Dr.Chakkrit  Termritthikun
Chakkritt@nu.ac.th

more detail   

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวขวัญญานันท์ มากเหลือธัญวุฒิ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

Kawnyanan Makluatanyawut
sangdeanm@nu.ac.th

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Pennapa  Boonruang
Pennapab@nu.ac.th

นางสาวิตรี เดชอัครา
นักวิชาการเงินและบัญชี

Sawitree Detakra
sawitreea@nu.ac.th

นางสาวอิชยา นาคโต
นักวิชาการศึกษา

Itchaya  Nakto
Itchayan@nu.ac.thนายศรัณย์ อ่อนสมบูรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Sarun Onsomboon
Saruno@nu.ac.th

ดร.บงกช ประสิทธ์
นักวิจัย

Dr. Bongkot  Prasit
Bonggotp@nu.ac.th


นายสาธิต บรรทึก
เจ้าหน้าที่วิจัย

Sathit  Banthuek
Sathitb@nu.ac.th

นายวิกานต์ วันสูงเนิน
เจ้าหน้าที่วิจัย

Wikarn  Wansungnern
Wikarnw@nu.ac.th

นางชุติมา ดรณ์ชญานิน
นักวิชาการศึกษา

Chutima Donchayanin
Chutimado@nu.ac.th

นางสาวจันจิรา คุ้มปากพิง
นักวิชาการเงินและบัญชี

Janjira Khumpakphing
janjirakh@nu.ac.th

นางสาวอันธิกา เพชรี
เจ้าหน้าที่วิจัย

Antika Phetcharee
Antikaph@nu.ac.th


นางสาวชมัยพร ฟูพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Chamaiporn Foopong
Chamaipornf@nu.ac.th

นายธีระพล ปานโพธิ์
ช่างเทคนิค

Teerapon Panpho
Teeraponp@nu.ac.th


นายสุรนาท แซ่ย่าง
เจ้าหน้าที่วิจัย

Suranat Saeyang
suranats@nu.ac.th

นางสาวชนนิกานต์ ยี่สุ่นแป้น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Chonnekan Yeesoonpan
chonnekany@nu.ac.th