ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

 เป้าหมายของวิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์องค์กร

เป้าหมายของวิสัยทัศน์

สร้างวัฒนธรรมที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความ
สำเร็จสูงสุด ซึ่งจะทำให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อบุคลากร องค์กร ทั้งในระดับ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ประเทศชาติและประชาคมโลก

วิสัยทัศน์ของภารกิจ

วิสัยทัศน์การบริหารองค์กรเป็นจินตนาการจากการเกิดกระแสของ Mega
Trends ซึ่งเป็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงหลักของโลกใน 4 เรื่อง คือ
Smart Grid, Digital Innovation, Smart City และ MOOCs ซึ่ง Mega
Trends ทั้ง 4 เรื่องจะมีผลกระทบโดยตรงต่อภารกิจของวิทยาลัย ในแง่
ของโครงสร้างพลังงานที่เปลี่ยนไปเป็นสมาร์ตกริด นวัตกรรมดิจิทัลที่ทำให้
บริบทของชุมชนเป็นเมืองสมาร์ต มิติการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปเป็นระบบ
Massive Open Online Course ที่ระบบการศึกษาจะเปิดโอกาสให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างอิสระในเนื้อหาตามที่ผู้เรียนต้องการและ
สามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกที่เปิดสอน Online โดย
ผ่านนวัตกรรมดิจิทัล

วิสัยทัศน์การสร้างองค์กร

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จะเป็นสถาบันระดับ
สากลที่โดดเด่นและทันสมัยที่จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ Mega Trends ทางด้าน
Smart Grid, Smart City, Digital Disruption และ MOOCs ที่เป็นกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก

วิสัยทัศน์การสร้างบุคลากร

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จะเป็นสถาบันระดับ
สากลที่โดดเด่นและทันสมัยที่จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ Mega Trends ทางด้าน
Smart Grid, Smart City, Digital Disruption และ MOOCs ทีเป็นกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก