ความเป็นมา

 ความเป็นมาของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือเดิม เริ่มก่อตั้งในสถานภาพการดำเนินงานเป็น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ดำเนินการจัดตั้งในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 มีภารกิจในการวิจัยทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะนั้น มีสำนักงานปฏิบัติการ ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการพลังงาน ปัจจุบันชื่อ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์

ปี 2541 ศูนย์วิจัยฯ ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรใหม่ เปิดรับทั้งแผน ก และแผน ข เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลังงานทดแทนให้กับสังคมและประเทศชาติ เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงวิกฤติการณ์ทางด้านพลังงาน โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย และเริ่มดำเนินการรับนิสิตระดับปริญญาโทเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา โดยเปิดรับนิสิตสาขาวิชาพลังงานทดแทนรุ่นแรก จำนวน 25 คน มีนิสิตจากประเทศต่างๆที่เข้าศึกษา ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม ลาว และ สิงคโปร์ และรุ่นต่อมา มีนิสิตต่างชาติจาก กัมพูชา เนปาล ลาว จีน มองโกเลีย แกมเบีย มาลาวี เมียนมาร์ และปากีสถาน

ในปีการศึกษา 2544 เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสถาบันการศึกษาที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ สำหรับนำไปสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2545 และเริ่มดำเนินการรับนิสิตระดับปริญญาเอกเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา โดยรับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลังงานทดแทน รุ่นแรก จำนวน 9 คน มีนิสิตต่างชาติจากเยอรมัน 1 คน สิงคโปร์ 1 คน เข้าเรียนในหลักสูตรนี้

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2542 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) สาขาวิชาพลังงานทดแทน และ สกอ. ได้ให้ความเห็นชอบu3627 หลักสูตร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 โดยเริ่มรับนิสิตระดับปริญญาโท ทั้งแผน ก และ แผน ข เป็นต้นมา

นับตั้งแต่ปี 2538 – 2545 ที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ดำเนินการวิจัยทางด้านพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการด้านพลังงานทดแทนกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2546 จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยพลังงานทดแทน” เพื่อทำหน้าที่ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รวมถึงการวิจัยทางด้านพลังงานทดแทน อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าคณะ โดยผู้ดำเนินการจัดตั้งในขณะนั้น คือ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 13/2546(ครั้งที่ 107) ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยพลังงานทดแทน” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 โดยให้ดำเนินการตามภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ภายใต้การดำเนินงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน ในขณะนั้น

ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (สอนเป็นภาษาไทย) และรับนิสิตเข้าศึกษาในปีดังกล่าว จำนวน 12 คน

ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ตามระบบ TQF เป็นหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรสองภาษา) และได้เริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป