โครงการและงานวิจัย

 โครงการและงานวิจัย

No. Project Year
การศึกษาผลกระทบของแรงดันฮาร์มอนิกส์ในระบบสายส่งแรงดันต่ำต่อสมรรถนะของอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกับสายส่ง 2563
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของ น.ส.อัญชลีภรณ์ ศรีษะธาตุ (อาจารย์ที่ปรึกษา-ผศ.ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ) 2562
โครงการการพัฒนาคอนกรีตพิเศษสำหรับพื้นฟาร์มสุกร 2562
ASEAN ONR Smart Grid Simulator 2562
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน 2562
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นางสาวพรนิภา นุโนชา 2561
โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแบบคาร์บอนต่ำในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ ๓ 2561
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 - นายเอกชัย พรรณวัลย์ 2561
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก - นายภานุพล ไตรรัตน์ 2561
คุณลักษณะจำเพาะและสมบัติโฟโตวอลเทอิกของวัสดุ La1-xSrxFeO3 perovskite ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีโซล-เจล 2561
การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ระยะที่ 2 2561
ระบบสูบน้ำจากพลังงานเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของชุมชน 2561
การเพิ่มประสิทธิภาพการติดไฟและการเผาไหม้ของก้อนถ่านอัดแท่งที่ผลิตจากเศษถ่านเหลือทิ้งของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนทองแสนขัน เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ 2561
ผลของปริมาณดีบุกในฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ต่อค่าดูดกลืนรังสีอาทิตย์และสมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 2561
การประเมินประโยชน์การใช้ที่ดินของการปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตพลังงานทดแทน 2561
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะเพื่อการเกษตร 2561
โครงการวิจัยภายใต้กรอบวิจัยพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อนำไปสู่ชุมชนสีเขียว 2560
การจัดการวัสดุชีวมวลหลือทิ้งจากการแปรรูปทุเรียนด้วยกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์แบบครบวงจร 2560
การศึกษาวัสดุแม่เหล็กความถี่สูงที่ใช้ในวงจรแปลงผันกระแสตรงแบบ dual active bridge สำหรับระบบแปลงผันกำลังไฟในอนาคต 2560
การพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มและไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลมแบบพกพา 2560
การผลิตและทดสอบประสิทธิภาพของลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ โดยใช้แกรฟีนที่สังเคราะห์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นขั้วแอโนด และใช้ลิเทียมเหล็กฟอสเฟตเป็นขั้วแคโทด 2560
การอบแห้งปลาร้าด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลจากแผ่นเซรามิก 2560
การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว 2560
การประยุกต์ใช้ตัวรับรังสีอาทิตย์ร่วมกับแผงเทอร์โมอิเล็คทริกส์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้ง 2560
ระบบสะสมความร้อนที่ประยุกต์ใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2560
การเตรียมและประยุกต์ใช้ผิวเคลือบ Ni-Al เป็นตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ในตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรวมแสงชนิดรางพาราโบลา 2560
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการบริหารจัดการน้ำในการทำเกษตรแบบผสมผสาน 2560
การพัฒนา Algorithm โดยใช้ฟัสซีลอจิก เพื่อการบริหารจัดการกำลังไฟฟ้า ของระบบสมาร์ทไมโครกริดเพื่อลดผลกระทบจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมาก 2560
การพัฒนาเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวตั้ง ด้วยเทคนิคแก๊สซิฟิเคชั่น 2559
การอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลของเซรามิก 2559
การสังเคราะห์และสมบัติเทอร์โมอิเล็กตริกของ InSiTe3 ที่ถูกเจือด้วยฟอสฟอรัส 2559
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทเพื่ออุตสาหกรรม) - น.ส.อาภาภรณ์ จันทร์อยู่ 2559
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก - น.ส.กิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์ 2559
การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพและการผลิตน้ำมันไปโอดีเซลโดยสาหร่าย Chlorella vulgaris โดย นายเมธิณ ใจเกื้อ 2559
การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว 2559
การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน 2559
การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก 2559
การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล 2559
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง 2559
การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2559
การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว 2559
รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม 2559
คุณภาพพลังงานน้ำร้อนจากเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิ 2559