การจัดการองค์ความรู้

 การจัดการองค์ความรู้

ประเด็นความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

  • การบริหารจัดการ SGTech ตามแนวทาง EdPEx