แผนยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ

 1. จัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและสร้างระบบธรรมาภิบาล Smart Governance
 3. พัฒนาให้เกิดผู้นำและผู้บริหารที่ดี
 4. ระดมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า Smart Economy
 5. พัฒนาการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากำลังคน Smart People และการพัฒนากายภาพ Smart Living
 6. จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบเอกสารและบัญชีของวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตและการกระจายโอกาสทางการศึกษา

 1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประชาคม ASEAN และประชาคมโลก
 2. พัฒนาการให้โอกาสทางการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยในรูปของหลักสูตรระยะสั้น
  และการสร้างศูนย์เรียนรู้ เพื่อชุมชนและสังคม
 3. นำเทคโนโลยีมาพัฒนาหลักสูตร เช่น MOOC, Virtual Reality

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการเรียนการสอน

 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เป็น P3BL (problem / project / profession based learning)
 2. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสู่ระดับสากล
 3. สนับสนุนแนวปฏิบัติที่นำไปสู่ผลผลิตจากการเรียนการสอนในรูปของนวัตกรรม
 4. พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพลังงาน

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทน Smart Grid และ
  Smart City เพื่อสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของประชาคม ASEAN และประชาคมโลก
 2. พัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนให้เกิด business startup
 3. เป็นศูนย์การเรียนรู้และ technology outlet show case
 4. สนับสนุนความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการจัดสรรทุนวิจัย Mega Projects เช่น
  ASEAN – EU, ASEAN- APEC, ASEAN- Scandinavian UNEP UNDP NEDO ONR
 5. พัฒนาและสนับสนุนการวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล
 6. พัฒนาวารสารวิชาการของวิทยาลัยให้เข้าสู่ฐานข้อมูลสากล เช่น Scopus เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการตามความต้องการของประชาคม ASEAN
  และประชาคมโลก
 2. พัฒนาการบริการวิชาการที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 3. สนับสนุนการบริการวิชาการ technology transfer and certifies

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

 1. สร้างระบบกลไก จูงใจให้บุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง เข้ามาทำงาน Smart people
 2. พัฒนาพันธกิจ 4 ด้าน ที่เป็นความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย
 3. สร้าง career path ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตาม competency
 5. พัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาต่อ การพัฒนาวิชาการในรูปของการจัดการเข้าร่วม
  การนำเสนอในการประชุมระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ความร่วมมือจากองค์กรภายนอกวิทยาลัย

 1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ในการให้คำปรึกษา
 2. ร่วมมือ วางแผน และทำเป็นพันธกิจของวิทยาลัย
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ
  และระดับนานาชาติ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน
 4. สนับสนุนความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการจัดสรร บริหารจัดการ การประเมิน
  และการผลิตบัณฑิต