นโยบายการบริหาร

 นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหารวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

มีนโยบายที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสร้างให้มีองค์กรระหว่างประเทศเสริมกับสถาบันเดิม เพื่อเปิดประตูเชื่อมโยงสู่เวทีระดับโลก ในกลุ่มประเทศ ASEAN, APEC และ EU การสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคลต่อบุคคล องค์กรกับองค์กร ทั้งภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร และการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความมีชื่อเสียง การสร้าง Brand ภายใต้การบริหารแบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ การมีส่วนรวมขององค์กรภายนอกและสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร