รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย (SGTech) ได้บรรยายให้ความรู้เชิงเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และให้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจระดับเบื้องต้น ในงานสัมมนาออนไลน์ “พลังงานอัจฉริยะเพื่อการเกษตร” ทางออกสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP-Energy) ร่วมกับเครือข่ายจากสำนักงานพลังงานจังหวัด สังกัดกระทรวงพลังงาน

“พลังงานอัจฉริยะเพื่อการเกษตร” สัมมนาออนไลน์ ทางออกสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP-Energy) ร่วมกับเครือข่ายจากสำนักงานพลังงานจังหวัด สังกัดกระทรวงพลังงาน จัดการสัมมนาออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “พลังงานอัจฉริยะเพื่อการเกษตร (Smart Energy for Smart Farming)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน และให้คำแนะนำทางเทคนิคในด้านการใช้พลังงานอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสำหรับการเกษตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น การนำอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ระบบการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต (Internet of things) เพื่อให้ผู้ใช้งานฝ่ายสำนักงานพลังงานจังหวัดสามารถควบคุมและติดตามผลการทำงานได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้นตามแนวทาง Smart Farming ทั้งนี้การทำงานตามกลไกดังกล่าว ยังคงต้องคำนึงถึงโครงการระดับชุมชนที่มีผู้พัฒนาโครงการ และผู้ใช้เป็นเป้าหมายหลักของการทำงาน จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์หารือในเรื่องของความคุ้มค่าด้านธุรกิจอีกด้วยเช่นกันการสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานอัจฉริยะสำหรับการเกษตร โดยเฉพาะระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทางผู้พัฒนาโครงการ โดยเฉพาะทางสำนักงานพลังงานจังหวัดจะสามารถนำไปต่อยอดการดำเนินงานในปัจจุบันได้ตลอดการสัมมนา ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร (SGTech) ได้บรรยายให้ความรู้เชิงเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และให้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจระดับเบื้องต้น ในขณะที่การประชุมภาคบ่าย ผู้แทนจากกระทรวงพลังงานได้แบ่งปันข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุดที่นำมาใช้ในภาคการเกษตร และปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัวแทนจากองค์กรภาครัฐ และผู้แทนจากภาคการเกษตรในเรื่องการวางแผนเชิงนโยบาย และการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำมาปรับใช้ในอนาคต“เราหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้นำองค์ความรู้ด้านพลังงานเพื่อการเกษตรที่มีอยู่เดิมมาต่อยอดร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับนี้ จะสามารถนำไปต่อยอดและเผยแพร่ให้กับชุมชนได้” ซิมงก์ โรลอง ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าว“ผมอยากจะขอขอบคุณ GIZ ที่ให้การสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัด ผ่านการฝึกอบรมและงานสัมมนาเชิงวิชาการ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อออกแบบและวางแผนโครงการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดผลลัพธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ต่อไป” คุณไพรัช เพชรล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงพลังงาน กล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถดูได้ที่ https://www.thai-german-cooperation.info/…/thai-german…/————————————————–

💡
🌿

“Smart Energy for Smart Farming“: Efficient energy and sustainabilityGIZ in partnership with the Strategy and Planning Division (SPD), Ministry of Energy under the Thai-German Climate Programme (TGCP) energy organised an online seminar titled ‘Smart Energy for Smart Farming’ with the aim of providing support and technical guidance to the provincial energy office (PEnO) on using smart energy technologies to enhance existing community-scale energy technology for agriculture into a smart farming concept by using smart technologies, such as Internet-of-Things (IoTs). Held on 30th March, the seminar focused on the smart concept while keeping the target group, which is implementers and users at the community level, therefore assessment of the project business model is also considered.The seminar also delivered knowledge on Smart Energy for Smart Farming, especially the solar pumping system, which the developers, the provincial energy office, will be able to continue their current operations.During the seminar, two experts from the School of Renewable Energy and Smart Grid Technology (SGtech), Naresuan University and the Ministry of Energy shared their technical knowledge and lessons learned on using smart technologies to help optimise the use of community-scale solar water pumping systems and also provided knowledge on basic business operations. The expert also shared the updated standard drawing of the ministry’s technologies for the agricultural sector. At the end of the seminar, there was also a knowledge exchange between representatives from government agencies and the agricultural sector on policy planning and accessing new technologies to be applied in the future. “We hope that our participants today will explore and see the potential of smart energy for smart farming and generate more value for their agricultural production, saving cost and time and becoming supporters of renewable energy,” said Rolland Simon, Program Director.“I would like to express my thanks to GIZ for supporting the capacity building of our PEnO office and also the on-site planning that we have been doing together for many years. This will help achieve efficiency and deliver results that will benefit energy management in these areas in the future,” said Phairach Pethlum, Specialist in Policy and Strategy from the Ministry of Energy.For more information, please visit https://www.thai-german-cooperation.info/…/thai-german…/#พลังงานอัจฉริยะ#SmartEnergy#Energy#GIZThailand#TGCPEnergy