ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน Congratulation on Graduation, the Commencement Ceremony of Naresuan University for Academic Year 2020